Prywatność i pliki cookie

Rodzaje gromadzonych danych

Wśród danych osobowych gromadzonych przez https://rics-foundation.org/, niezależnie lub za pośrednictwem osób trzecich, znajdują się: pliki cookie, dane dotyczące użytkowania, wiadomości e-mail i różne rodzaje danych.

Pełne informacje na temat każdego rodzaju gromadzonych danych znajdują się w dedykowanych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub w określonych tekstach informacyjnych wyświetlanych przed zebraniem danych.
Dane Osobowe mogą być dobrowolnie dostarczane przez Użytkownika lub, w przypadku Danych Użytkowania, zbierane automatycznie podczas korzystania z https://rics-foundation.org/
O ile nie określono inaczej, wszystkie dane wymagane przez https://rics-foundation.org/ są obowiązkowe. Jeżeli Użytkownik odmówi ich przekazania, może to uniemożliwić https://rics-foundation.org/ świadczenie Usługi. W przypadkach, gdy https://rics-foundation.org/ wskazuje niektóre Dane jako opcjonalne, Użytkownicy mogą powstrzymać się od przekazywania takich Danych, bez wpływu na dostępność Usługi lub jej działanie.
Użytkowników, którzy mają wątpliwości, które Dane są obowiązkowe, zachęcamy do kontaktu z Właścicielem.
Jakiekolwiek użycie plików cookie — lub innych narzędzi śledzących — przez https://rics-foundation.org/ lub przez właścicieli usług stron trzecich używanych przez https://rics-foundation.org/, o ile nie określono inaczej, ma na celu świadczenie Usługi żądanej przez Użytkownika, oprócz dodatkowej w celach opisanych w niniejszym dokumencie oraz w Polityce plików cookie, jeśli są dostępne.

Użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za Dane Osobowe osób trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem https://rics-foundation.org/ i gwarantuje, że ma prawo do ich komunikowania lub rozpowszechniania, zwalniając Właściciela z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich.

Sposób i miejsce przetwarzania zebranych Danych

Metody leczenia

Administrator Danych stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa zapobiegające dostępowi osób nieupoważnionych, ujawnieniu, modyfikacji lub zniszczeniu Danych Osobowych.
Przetwarzanie odbywa się za pomocą narzędzi informatycznych i/lub telematycznych, metodami organizacyjnymi i logiką ściśle powiązaną ze wskazanymi celami. Oprócz Administratora danych, w niektórych przypadkach inne podmioty zaangażowane w organizację https://rics-foundation.org/ (administracyjne, handlowe, marketingowe, prawne, administratorzy systemu) lub podmioty zewnętrzne (takie jak zewnętrzni dostawcy usług technicznych, kurierzy pocztowi) mogą mieć dostęp do Danych, dostawcy usług hostingowych, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne) również wyznaczeni, w razie potrzeby, jako Przetwarzający Dane przez Administratora Danych. Aktualną listę Menedżerów można zawsze uzyskać od Administratora Danych.

Podstawa prawna leczenia

Administrator Danych przetwarza Dane Osobowe dotyczące Użytkownika w przypadku zaistnienia jednej z poniższych przesłanek:

 • Użytkownik wyraził zgodę w jednym lub większej liczbie określonych celów; Uwaga: w niektórych jurysdykcjach Administrator Danych może być upoważniony do przetwarzania Danych Osobowych bez zgody Użytkownika lub innej podstawy prawnej określonej poniżej, o ile Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu („opt-out”) wobec takiego przetwarzania. Nie ma to jednak zastosowania, jeśli przetwarzanie Danych Osobowych podlega prawodawstwu europejskiemu dotyczącemu ochrony Danych Osobowych;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy z Użytkownikiem i/lub do wykonania działań przedumownych;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub do wykonywania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osób trzecich.

Zawsze jednak istnieje możliwość zwrócenia się do Administratora o wyjaśnienie konkretnej podstawy prawnej każdego przetwarzania, a w szczególności o określenie, czy przetwarzanie jest zgodne z prawem, przewidziane umową lub niezbędne do zawarcia umowy.

Miejsce

Dane są przetwarzane w biurach operacyjnych Administratora oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Właścicielem.
Dane Osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do innego kraju niż ten, w którym Użytkownik się znajduje. W celu uzyskania dalszych informacji o miejscu przetwarzania Użytkownik może zapoznać się z sekcją dotyczącą szczegółów dotyczących przetwarzania Danych Osobowych.

Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji na temat podstawy prawnej przekazania Danych poza Unię Europejską lub do organizacji międzynarodowej podlegającej międzynarodowemu prawu publicznemu lub utworzonej przez dwa lub więcej państwa, takiej jak np. środki bezpieczeństwa zastosowane przez Administratora w celu ochrony Danych.

Użytkownik może sprawdzić, czy któryś z przekazów opisanych powyżej ma miejsce, zapoznając się z częścią niniejszego dokumentu dotyczącą szczegółów dotyczących przetwarzania Danych Osobowych lub zażądać informacji od Administratora Danych, kontaktując się z nim na dane wskazane na wstępie.

Okres przechowywania

Dane są przetwarzane i przechowywane przez czas wynikający z celów, dla których zostały zebrane.

Dlatego:

 • Dane Osobowe zbierane w celach związanych z realizacją umowy pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji tej umowy.
 • Dane Osobowe zbierane w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przechowywane do czasu zaspokojenia tego interesu. Użytkownik może uzyskać dodatkowe informacje dotyczące prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora w odpowiednich częściach niniejszego dokumentu lub kontaktując się z Administratorem.

Gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, Właściciel może przechowywać Dane Osobowe dłużej, aż do odwołania tej zgody. Ponadto Administrator Danych może być zobowiązany do przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres zgodnie z obowiązkiem prawnym lub na polecenie organu.

Po zakończeniu okresu przechowywania Dane Osobowe zostaną usunięte. W związku z tym po wygaśnięciu tego terminu nie można już korzystać z prawa dostępu, odwołania, sprostowania ani prawa do przenoszenia danych.

Cel przetwarzania zebranych danych

Dane Użytkownika są gromadzone w celu umożliwienia Właścicielowi świadczenia Usług, a także w następujących celach: Statystyki, Reklama, Kontakt z Użytkownikiem, Interakcja z zewnętrznymi sieciami i platformami społecznościowymi, Zarządzanie adresami i wysyłanie wiadomości e-mail, Remarketing i targetowanie behawioralne, Mapowanie cieplne i nagrywanie sesji, Infrastruktura hostingowa i backendowa, Testy wydajności treści i funkcjonalności (testy A/B), Przesyłanie danych poza UE i Wyświetlanie treści z platform zewnętrznych.

Aby uzyskać dalsze szczegółowe informacje na temat celów przetwarzania oraz Danych Osobowych, które są konkretnie istotne dla każdego celu, Użytkownik może zapoznać się z odpowiednimi sekcjami niniejszego dokumentu.

Szczegóły dotyczące przetwarzania Danych Osobowych

Dane Osobowe są gromadzone w następujących celach i przy użyciu następujących usług:

 • Skontaktuj się z użytkownikiem Lista mailingowa lub biuletyn https://rics-foundation.org/ Rejestrując się na listę mailingową lub newsletter, adres e-mail Użytkownika zostaje automatycznie dodany do listy kontaktów, na które mogą być przesyłane wiadomości e-mail zawierające informacje, w tym informacje handlowe i promocyjne, dotyczące https://rics-foundation.org/ Twój adres e-mail może również zostać dodany do tej listy w wyniku rejestracji na https://rics-foundation.org/ lub po dokonaniu zakupu. Gromadzone dane osobowe: e-mail.
 • Zarządzanie adresami i wysyłanie wiadomości e-mailTen rodzaj usługi umożliwia zarządzanie bazą kontaktów e-mail, kontaktów telefonicznych lub kontaktów dowolnego innego rodzaju, służących do komunikacji z Użytkownikiem.
  Usługi te mogą również umożliwiać gromadzenie danych dotyczących daty i czasu przeglądania wiadomości przez Użytkownika, a także interakcji Użytkownika z nimi, takich jak informacje o kliknięciach w linki umieszczone w wiadomościach.
 • Mapowanie ciepła i nagrywanie sesjiUsługi mapowania cieplnego są wykorzystywane do identyfikacji obszarów strony, które są narażone na przesuwanie kursora lub kliknięcia myszką w celu wykrycia, które z nich cieszą się największym zainteresowaniem. Usługi te umożliwiają monitorowanie i analizę danych o ruchu oraz służą do śledzenia zachowań Użytkowników.
  Niektóre z tych usług mogą nagrywać Twoje sesje i udostępniać je do późniejszego przeglądania.Mapy ciepła i nagrania Hotjar (Hotjar Ltd.)Hotjar to usługa mapowania ciepła i rejestrowania sesji świadczona przez Hotjar Ltd.
  Hotjar przestrzega ogólnych nagłówków „Do Not Track”. Oznacza to, że przeglądarka może nakazać skryptowi, aby nie zbierał żadnych danych Użytkownika. To ustawienie jest dostępne we wszystkich głównych przeglądarkach. Więcej informacji na temat rezygnacji z usługi Hotjar można znaleźć tutaj.Gromadzone dane osobowe: pliki cookie, dane dotyczące użytkowania i różne rodzaje danych zgodnie z polityką prywatności usługi.Miejsce przetwarzania: Malta – Polityka prywatności – Opt Out .
 • Infrastruktura hostingowa i zapleczaTen rodzaj usługi ma funkcję hostingu Danych i plików, które umożliwiają działanie https://rics-foundation.org/ umożliwiają jego dystrybucję i zapewniają gotową do użycia infrastrukturę do dostarczania określonych funkcji https://rics-foundation.org.
  Niektóre z tych usług działają za pośrednictwem serwerów zlokalizowanych geograficznie w różnych miejscach, co utrudnia określenie dokładnego miejsca przechowywania Danych Osobowych.Cyfrowy oceanDigital Ocean to usługa hostingowa i zaplecza świadczona przez DigitalOcean LLCGromadzone dane osobowe: różne rodzaje danych określone w polityce prywatności serwisu.Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności . Podmiot przestrzegający Tarczy Prywatności.
 • Interakcja z sieciami społecznościowymi i platformami zewnętrznymiTen rodzaj usługi umożliwia interakcję z sieciami społecznościowymi lub innymi platformami zewnętrznymi bezpośrednio ze stron https://rics-foundation.org/.
  Interakcje i informacje pozyskiwane przez
 • https://rics-foundation.org/ podlegają w każdym przypadku ustawieniom prywatności Użytkownika odnoszącym się do każdej sieci społecznościowej.
  W przypadku zainstalowania usługi interakcji z portalami społecznościowymi może się zdarzyć, że nawet jeśli Użytkownicy nie korzystają z usługi, to ta sama zbiera dane o ruchu na stronach, na których jest zainstalowana.Facebook Przycisk Lubię to i widżety społecznościowe (Facebook, Inc.)Przycisk „Lubię to” Facebooka i widżety społecznościowe to usługi umożliwiające interakcję z serwisem społecznościowym Facebook, dostarczane przez firmę Facebook, Inc.Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności .Przycisk Tweetnij na Twitterze i widżety społecznościowe (Twitter)Przycisk Tweet i widżety społecznościowe Twitter to usługi interakcji z siecią społecznościową Twitter, świadczone przez firmę Twitter Inc.Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności .Przycisk +1 i widżety społecznościowe Google+ (Google Inc.)Przycisk +1 oraz widżety społecznościowe Google+ to usługi umożliwiające interakcję z serwisem społecznościowym Google+, dostarczane przez firmę Google Inc.Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności .Przycisk Linkedin i widżety społecznościowe (LinkedIn Corporation)Przycisk i widżety społecznościowe LinkedIn to usługi umożliwiające interakcję z siecią społecznościową LinkedIn, dostarczane przez LinkedIn Corporation.Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności .
 • ReklamaTen rodzaj usługi umożliwia wykorzystywanie Danych Użytkownika do celów komunikacji handlowej w różnych formach reklamowych, takich jak banery, również w odniesieniu do zainteresowań Użytkownika.
  Nie oznacza to, że wszystkie dane osobowe są wykorzystywane w tym celu. Dane i warunki użytkowania przedstawiono poniżej.
  Niektóre z poniższych serwisów mogą wykorzystywać pliki cookies do identyfikacji użytkowników lub mogą wykorzystywać technikę retargetingu behawioralnego, czyli wyświetlania reklam dopasowanych do zainteresowań i zachowań użytkownika, w tym wykrytych poza https://rics-foundation.org/. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zalecamy sprawdzenie polityk prywatności odpowiednich usług.Google AdSense (Google)Google AdSense to usługa reklamowa świadczona przez Google Inc. Ta usługa wykorzystuje plik cookie „Doubleclick”, który śledzi korzystanie z https://rics-foundation.org/ i zachowanie Użytkownika dotyczące reklam, oferowanych produktów i usług.
  Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z używania plików cookie DoubleClick, dezaktywując je: google.com/settings/ads/onweb/optout .Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności – Opt Out .Bezpośredni marketing e-mailowy (DEM) https://rics-foundation.org/ wykorzystuje Dane Użytkownika do wysyłania ofert o charakterze komercyjnym, dotyczących usług i produktów dostarczanych przez osoby trzecie lub niezwiązanych z produktem lub usługą dostarczaną przez https://rics-foundation.org/.Gromadzone dane osobowe: e-mail.
 • Remarketing i targetowanie behawioralneTen rodzaj usługi umożliwia https://rics-foundation.org/ i jej partnerom informowanie, optymalizację i wyświetlanie reklam na podstawie wcześniejszego korzystania z https://rics-foundation.org/ przez Użytkownika.
  Ta czynność jest wykonywana poprzez śledzenie danych użytkowania i wykorzystywanie plików cookie, czyli informacji przekazywanych partnerom, z którymi powiązana jest aktywność remarketingowa i targetowanie behawioralne.
  Oprócz możliwości rezygnacji oferowanych przez usługi wymienione poniżej, Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania plików cookie związanych z usługą strony trzeciej, odwiedzając stronę rezygnacji Network Advertising Initiative .Remarketing AdWords (Google Inc.)AdWords Remarketing to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego świadczona przez Google Inc., która łączy działanie https://rics-foundation.org/ z siecią reklamową Adwords i DoubleClick Cookie.Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności – Opt Out .Remarketing na Facebooku (Facebook, Inc.)Facebook Remarketing to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego świadczona przez Facebook, Inc., która łączy działalność https://rics-foundation.org/ z siecią reklamową Facebook.Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności – Opt Out .Niestandardowi odbiorcy Facebooka (Facebook, Inc.)Facebook Custom Audience to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego świadczona przez Facebook, Inc., która łączy działalność https://rics-foundation.org/ z siecią reklamową Facebook.Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i wiadomości e-mail.Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności – Opt Out .Rozszerzenie liczby odbiorców Google Ad Manager (Google Inc.)Google Ad Manager Audience Extension to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego dostarczana przez Google LLC, która śledzi odwiedzających witrynę https://rics-foundation.org/ i umożliwia wybranym partnerom reklamowym wyświetlanie im spersonalizowanych reklam w sieci.Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności – Opt Out . Podmiot przestrzegający Tarczy Prywatności.Remarketing na Twitterze (Twitter, Inc.)Twitter Remarketing to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego świadczona przez Twitter, Inc., która łączy działalność https://rics-foundation.org/ z siecią reklamową Twitter.Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności – Opt Out . Podmiot przestrzegający Tarczy Prywatności.Retargetowanie witryny LinkedIn (LinkedIn Corporation)LinkedIn Website Retargeting to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego świadczona przez LinkedIn Corporation, która łączy działalność https://rics-foundation.org/z siecią reklamową LinkedIn.Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności – Opt Out .
 • StatystykaUsługi zawarte w tej sekcji umożliwiają Administratorowi monitorowanie i analizę danych o ruchu oraz służą do śledzenia zachowań Użytkowników.Google Analytics (Google Inc.)Google Analytics to usługa analizy oglądalności stron internetowych świadczona przez Google Inc. („Google”). Google wykorzystuje zebrane dane osobowe w celu śledzenia i badania korzystania z https://rics-foundation.org/, tworzenia raportów i udostępniania ich innym usługom opracowanym przez Google.
  Google może wykorzystywać Dane Osobowe do kontekstualizowania i personalizowania reklam swojej sieci reklamowej.Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności – Opt Out .Śledzenie konwersji reklam na Facebooku (Facebook, Inc.)Śledzenie konwersji Facebook Ads to usługa statystyczna świadczona przez Facebook, Inc., która łączy dane z sieci reklamowej Facebooka z działaniami wykonywanymi na https://rics-foundation.org/.Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności .Śledzenie konwersji Google Ads (Google Inc.)Śledzenie konwersji Google Ads to usługa statystyczna świadczona przez Google Inc., która łączy dane z sieci reklamowej Google Ads z działaniami wykonywanymi w ramach https://rics-foundation.org/.Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności . Podmiot przestrzegający Tarczy Prywatności.Śledzenie konwersji reklam na Twitterze (Twitter, Inc.)Śledzenie konwersji reklam na Twitterze to usługa statystyczna świadczona przez firmę Twitter, Inc., która łączy dane z sieci reklamowej Twittera z działaniami wykonywanymi w ramach https://rics-foundation.org/ .Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone — Polityka prywatności . Podmiot przestrzegający Tarczy Prywatności.Śledzenie konwersji LinkedIn (LinkedIn Corporation)Śledzenie konwersji LinkedIn to usługa statystyczna świadczona przez LinkedIn Corporation, która łączy dane z sieci reklamowej LinkedIn z działaniami wykonywanymi w https://rics-foundation.org/Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone — Polityka prywatności .
 • Testy wydajności treści i funkcjonalności (testy A/B)Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają Administratorowi śledzenie i analizę reakcji Użytkownika, w zakresie ruchu lub zachowania, w odniesieniu do zmian w strukturze, tekście lub jakimkolwiek innym elemencie https://rics-foundation.org/ .Optymalizator witryny Google (Google Inc.)Optymalizator witryny Google to usługa testów A/B świadczona przez firmę Google Inc. („Google”).
  Google może wykorzystywać Dane Osobowe do kontekstualizowania i personalizowania reklam swojej sieci reklamowej.Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone — Polityka prywatności . Podmiot przestrzegający Tarczy Prywatności.
 • Przekazywanie danych poza UEAdministrator może przekazywać Dane Osobowe zebrane na terenie UE do państw trzecich (tj. wszystkich państw spoza UE) wyłącznie w oparciu o określoną podstawę prawną. W związku z tym takie przekazywanie danych odbywa się zgodnie z jedną z opisanych poniżej podstaw prawnych.Użytkownik może zażądać od Właściciela informacji na temat obowiązującej podstawy prawnej, która faktycznie ma zastosowanie do każdej poszczególnej usługi.Transfer do państwa trzeciego na podstawie zgody (https://rics-foundation.org/)Gdy taka jest podstawa prawna, przekazanie Danych Osobowych z UE do państw trzecich następuje tylko wtedy, gdy Użytkownik wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie, po poinformowaniu go o zagrożeniach wynikających z braku decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony i przyjętych odpowiednich gwarancji .
  W takich przypadkach Właściciel informuje Użytkowników i zbiera ich zgodę za pośrednictwem https://rics-foundation.org/ .Gromadzone dane osobowe: różne rodzaje danych.
 • Przeglądanie treści z platform zewnętrznychTen rodzaj usługi umożliwia przeglądanie treści hostowanych na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze stron https://rics-foundation.org/ i interakcję z nimi.
  Jeżeli usługa tego typu jest zainstalowana, możliwe jest, że nawet jeśli Użytkownicy nie korzystają z usługi, może ona zbierać dane o ruchu na stronach, na których jest zainstalowana.Czcionki Google (Google Inc.)Google Fonts to usługa wizualizacji stylów czcionek zarządzana przez Google Inc., która umożliwia https://rics-foundation.org/integrowanie takich treści na swoich stronach.Gromadzone dane osobowe: dane o użytkowaniu i różne rodzaje danych określone w polityce prywatności usługi.Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone — Polityka prywatności . Podmiot przestrzegający Tarczy Prywatności.Widżety wideo YouTube (Google Inc.)YouTube to usługa przeglądania treści wideo zarządzana przez Google Inc., która umożliwia https://rics-foundation.org/ integrowanie takich treści na swoich stronach.Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone — Polityka prywatności . Podmiot przestrzegający Tarczy Prywatności.

Dowiedz się więcej o danych osobowych

 • Analiza Danych Użytkownika i przewidywania („profilowanie”)Administrator danych może przetwarzać dane o użytkowaniu zebrane za pośrednictwem https://rics-foundation.org/ w celu tworzenia lub aktualizacji profili użytkowników. Ten rodzaj traktowania umożliwia Właścicielowi ocenę wyborów, preferencji i zachowań Użytkownika w celach określonych w odpowiednich częściach niniejszego dokumentu.
  Profile użytkowników mogą być również tworzone dzięki zautomatyzowanym narzędziom, takim jak algorytmy, które mogą być oferowane również przez podmioty trzecie. Aby uzyskać dalsze informacje na temat profilowania, Użytkownik może zapoznać się z odpowiednimi sekcjami niniejszego dokumentu.
  Użytkownik ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się temu profilowaniu. Aby dowiedzieć się więcej o prawach Użytkownika i sposobach ich wykonywania, Użytkownik może zapoznać się z sekcją niniejszego dokumentu dotyczącą praw Użytkowników.
 • Zautomatyzowane procesy decyzyjneW przypadku podjęcia decyzji mogącej wywołać skutki prawne dla Użytkownika lub w podobny sposób istotny wpływ na jego osobę wyłącznie za pomocą narzędzi technologicznych i bez ingerencji człowieka, następuje zautomatyzowany proces decyzyjny.
  W zakresie celów opisanych w niniejszym dokumencie https://rics-foundation.org/ może wykorzystywać Dane Osobowe Użytkownika do podejmowania decyzji opartych w całości lub w części na zautomatyzowanych procesach. https://rics-foundation.org/ stosuje zautomatyzowane procesy decyzyjne w zakresie niezbędnym do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem lub jeżeli wymagają tego przepisy prawa, za zgodą wyrażoną przez Użytkownika.
  Zautomatyzowane decyzje są uzależnione od narzędzi technologicznych dostarczonych przez Właściciela lub osoby trzecie i generalnie opierają się na algorytmach, które odpowiadają z góry określonym kryteriom. Logika automatycznego podejmowania decyzji ma na celu:
  • umożliwić lub usprawnić proces podejmowania decyzji;gwarantować Użytkownikom sprawiedliwe i bezstronne traktowanie;ograniczać potencjalne szkody wynikające z błędu ludzkiego, osobistych uprzedzeń lub innych podobnych okoliczności, które mogłyby prowadzić do dyskryminacji lub braku równowagi w traktowaniu osób;zmniejszyć ryzyko niewywiązania się przez Użytkownika z zobowiązań wynikających z umowy.
  Aby uzyskać dalsze informacje na temat celów, wszelkich usług stron trzecich oraz konkretnej logiki zautomatyzowanych procesów decyzyjnych przyjętych przez https://rics-foundation.org/ Użytkownik może zapoznać się z odpowiednimi sekcjami tego dokumentu.Skutki zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz podlegające im prawa UżytkownikówUżytkownicy podlegający tego rodzaju traktowaniu mogą skorzystać z określonych praw mających na celu zapobieganie lub ograniczanie potencjalnych skutków zautomatyzowanych procesów decyzyjnych. W szczególności Użytkownicy mają prawo do:
  • otrzymania wyjaśnienia każdej decyzji podjętej w wyniku zautomatyzowanego procesu decyzyjnego oraz wyrażenia opinii w tym zakresie;
  • zakwestionować decyzję, zwracając się do Administratora o ponowne jej rozpatrzenie lub wydanie nowej decyzji na innej podstawie;
  • żądać i uzyskiwać ludzką interwencję w leczeniu od Właściciela. Aby uzyskać dalsze informacje na temat praw Użytkowników i ich wykonywania, Użytkownik może zapoznać się z sekcją niniejszego dokumentu dotyczącą praw Użytkowników.

Prawa użytkownika

Użytkownicy mogą korzystać z określonych praw w odniesieniu do Danych przetwarzanych przez Właściciela.

W szczególności Użytkownik ma prawo do:

 • wycofać zgodę w dowolnym momencie. Użytkownik może odwołać wyrażoną wcześniej zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych.
 • sprzeciwić się przetwarzaniu swoich Danych Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu swoich Danych, gdy następuje to na innej podstawie prawnej niż zgoda. Dalsze szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu przedstawiono w poniższej sekcji.
 • dostępu do swoich Danych Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o przetwarzanych przez Administratora Danych, o niektórych aspektach ich przetwarzania oraz do otrzymania kopii przetwarzanych Danych.
 • sprawdź i poproś o sprostowanie. Użytkownik może zweryfikować poprawność swoich Danych oraz zażądać ich aktualizacji lub korekty.
 • uzyskać ograniczenie leczenia. Po spełnieniu określonych warunków Użytkownik może żądać ograniczenia przetwarzania swoich Danych.W takim przypadku Administrator Danych nie będzie przetwarzał Danych w innym celu niż ich zachowanie.
 • uzyskać anulowanie lub usunięcie swoich danych osobowych. Po spełnieniu określonych warunków Użytkownik może zażądać usunięcia jego Danych przez Właściciela.
 • otrzymania swoich danych lub przekazania ich innemu posiadaczowi. Użytkownik ma prawo otrzymać swoje Dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu na urządzeniu automatycznym oraz, o ile jest to technicznie wykonalne, do uzyskania bez przeszkód przeniesienia ich do innego posiadacza. Niniejsze postanowienie ma zastosowanie, gdy Dane są przetwarzane za pomocą zautomatyzowanych narzędzi, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, na podstawie umowy, której Użytkownik jest stroną lub na związanych z nią środkach umownych.
 • zaproponować reklamację. Użytkownik może złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego ochrony danych osobowych lub podjąć kroki prawne.

Szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu

Gdy Dane Osobowe są przetwarzane w interesie publicznym, w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

Przypomina się Użytkownikom, że w przypadku przetwarzania ich Danych na potrzeby marketingu bezpośredniego mogą sprzeciwić się przetwarzaniu bez podania przyczyny. Aby dowiedzieć się, czy Administrator danych przetwarza dane w celach marketingu bezpośredniego, Użytkownicy mogą zapoznać się z odpowiednimi sekcjami niniejszego dokumentu.

Jak skorzystać ze swoich praw

W celu realizacji uprawnień Użytkownika, Użytkownicy mogą skierować zapytanie na dane kontaktowe Właściciela wskazane w niniejszym dokumencie. Żądania są składane nieodpłatnie i przetwarzane przez Administratora w możliwie najkrótszym terminie, w każdym przypadku w ciągu miesiąca.

Polityka Cookie

https://rics-foundation.org/ używa plików Cookies. Aby dowiedzieć się więcej i przejrzeć szczegółowe informacje, Użytkownik może zapoznać się z Polityką Cookies .

Dowiedz się więcej o leczeniu

Obrona w sądzie

Dane Osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Właściciela w sądzie lub na etapie przygotowawczym do jego ewentualnego ustanowienia w celu obrony przed nadużyciami w korzystaniu przez Użytkownika z https://rics-foundation.org/ lub Usług powiązanych.
Użytkownik oświadcza, że ​​jest świadomy, że Właściciel może być zobowiązany do ujawnienia Danych na polecenie organów władzy publicznej.

Szczegółowe informacje

Na żądanie Użytkownika, oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, https://rics-foundation.org/ może przekazać Użytkownikowi dodatkowe i kontekstowe informacje dotyczące określonych Usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych.

Dzienniki systemu i konserwacji

Na potrzeby związane z obsługą i utrzymaniem https://rics-foundation.org/oraz wszelkie wykorzystywane przez nią usługi podmiotów trzecich mogą gromadzić logi systemowe, czyli pliki rejestrujące interakcje, które mogą zawierać również Dane Osobowe, takie jak adres IP Użytkownika.

Informacje nie zawarte w tej polityce

Dalsze informacje w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych można w każdej chwili uzyskać od Administratora Danych, korzystając z danych kontaktowych.

Odpowiadanie na żądania „Nie śledź”.

https://rics-foundation.org/ nie obsługuje żądań „Nie śledź”.
Aby dowiedzieć się, czy jakiekolwiek usługi stron trzecich obsługują je, Użytkownik jest proszony o zapoznanie się z odpowiednią polityką prywatności.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie poprzez poinformowanie o tym swoich Użytkowników na tej stronie i ewentualnie w ramach https://rics-foundation.org/ oraz – o ile jest to technicznie i prawnie wykonalne – wysłanie powiadomienia do Użytkowników za pośrednictwem jednego z dane kontaktowe posiadane przez Administratora. Dlatego prosimy o regularne odwiedzanie tej strony, odnosząc się do daty ostatniej modyfikacji wskazanej na dole.

Jeżeli zmiany dotyczą zabiegów, których podstawą prawną jest zgoda, Administrator w razie potrzeby ponownie zbierze zgodę Użytkownika.

Definicje i odniesienia prawne

Dane osobowe (lub dane)

Dane osobowe to wszelkie informacje, które bezpośrednio lub pośrednio, także w połączeniu z innymi informacjami, w tym osobistym numerem identyfikacyjnym, umożliwiają identyfikację lub identyfikację osoby fizycznej.

Dane dotyczące użytkowania

Są to informacje zbierane automatycznie przez https://rics-foundation.org/ (również przez aplikacje firm trzecich zintegrowane z https://rics-foundation.org/, w tym: adresy IP lub nazwy domen komputerów, z których korzysta Użytkownik łączący się z https://rics-foundation.org/, adresy w URI ( Uniform Resource Identifier), czas żądania, sposób przekazania żądania do serwera, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi z serwera (udane, błąd itp.) kraj pochodzenia, charakterystyka przeglądarki i systemu operacyjnego używanego przez odwiedzającego, różne konotacje czasowe wizyty (na przykład czas spędzony na każdej stronie) oraz szczegóły dotyczące trasy przebytej w ramach Aplikacja,ze szczególnym uwzględnieniem kolejności przeglądanych stron, parametrów dotyczących systemu operacyjnego i środowiska informatycznego Użytkownika.

Użytkownik

Osoba korzystająca z https://rics-foundation.org/ która, o ile nie wskazano inaczej, to osoba, której dane dotyczą.

Zainteresowany

Osoba fizyczna, której Dane Osobowe dotyczą.

Przetwarzający dane (lub menedżer)

Osoba fizyczna, osoba prawna, organ administracji publicznej i każdy inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu Administratora, zgodnie z treścią niniejszej polityki prywatności.

Administrator danych (lub właściciel)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, służba lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych oraz stosowane narzędzia, w tym środki bezpieczeństwa związane z funkcjonowaniem i korzystaniem z https://rics-foundation.org/ Administratorem danych, o ile nie wskazano inaczej, jest właściciel https://rics-foundation.org/.

https://rics-foundation.org/ (lub ta aplikacja)

Narzędzie sprzętowe lub programowe, za pomocą którego Dane Osobowe Użytkowników są gromadzone i przetwarzane.

Praca

Usługa świadczona przez https://rics-foundation.org/ zgodnie z opisem w warunkach względnych (jeśli są dostępne) oraz w tej witrynie/aplikacji.

Unia Europejska (lub UE)

O ile nie określono inaczej, wszelkie odniesienia do Unii Europejskiej zawarte w niniejszym dokumencie mają na celu rozszerzenie na wszystkie obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ciasteczka

Niewielka porcja danych przechowywana w urządzeniu Użytkownika.


Referencje prawne

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało przygotowane na podstawie wielu systemów prawnych, w tym artykułów 13 i 14 rozporządzenia (UE) 2016/679.

O ile nie określono inaczej, niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wyłącznie witryny https://rics-foundation.org/.